Javna ustanova
Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

(Službeni glasnik Međimurske županije 7/01; 8/01; 23/10)

 

 

 KARTOGRAFSKI PRIKAZI

 

 1. Korištenje i namjena prostora  2. Infrastrukturni sustavi

 3.Uvjeti korištenja, uređenja

    i zaštite prostora

     
     
     

3a.Područje Ekološke mreže

   

 

 

 TEKSTUALNI DIO

 

Obrazloženje

               

           Odredbe za provođenje          

 Odredbe za provođenje

pročišćeni tekst

 

 

Kartogrami

                                 

1. Teritorijalno politički ustroj

 

2. Administrativna središta i razvrstaj

državnih i županijskih cesta

 

3. Sustav središnjih naselja

i razvojnih središta

 
           
           
4.1 pošta i telekomunikacije  

4.1.a zajednički plan razvoja pokretne

komunikacijske infrastrukture

  4.2 vodovod i odvodnja  
           
     

4.3 elektroenergetika i

korištenje voda

  4.4 Plinoopskrba   4.5 obnovljivi izvori energije  
           
     
5.1 vodonosnik i zone vodocrpilišta   5.2 geologija  

5.3 odabir lokacije županijskih

centara za gospodarenje otpadom

 

 

 

 Preuzmi ID PPZ Međimurske županije

 

 

 

 

PROSTORNI PLAN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE - IZVORNIK