Javna ustanova
Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije
PROSTORNI PLAN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE - IZVORNIK

(Službeni glasnik Međimurske županije 7/01; 8/01)

 

 

KARTOGRAFSKI PRIKAZI

 

                              
1. Korištenje i namjena
prostora
  2. Infrastrukturni sustavi  

3. Uvjeti korištenja, zaštite

i uređenja prostor

 

 

 

TEKSTUALNI DIO

 

Obrazloženje

              

 

 Odredbe za provođenje

     

 

 

 

 

 

Kartogrami

                     
1. Teritorijalno politicki ustroj  

2. Administrativna sredista i razvrstaj

drzavnih i zupanijskih cesta

 

3. Sustav sredisnjih naselja i

razvojnih sredista

 
     
 4.1  Posta i telekomunikacije    4.2  Vodovod i odvodnja    4.3 Elektroenergetika i koristenje voda  
     
 4.4 Plinoopskrba    5.1 Vodonosnik i zone vodocrpilista    5.2  Geologija  
         

5.3 Odabir lokacije zupanijski centra

za gospodarenje otpadom
         

 

 

Preuzmi PPZ Međimurske županije - Izvornik