ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije osnovan je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07) kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja za županiju. Odluku o osnivanju donijela je Županijska skupština Međimurske županije na sjednici 06.03.2008.godine, a rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu broj TT-08/778-2 11.travnja 2008.godine izvršen je upis u registar ustanova. Zavod kao javna ustanova započeo je radom 01.05.2008.godine.

Do tog razdoblja, Zakon o prostornom uređenju ( NN 30/94 ) dao je jedinicama lokalne uprave i samouprave pravo i obavezu da odlučuju o svom prostoru. U okviru tih obaveza određeno je osnivanje zavoda za prostorno uređenje kao stručnog tijela županije za obavljanje poslova prostornog planiranja i praćenja stanja u prostoru na području županije. Odlukom Županijske Skupštine 07.07.1994. godine osnovan je zavod pod nazivom Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije, a od 2006. do 2008. godine djeluje pod nazivom Zavod za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

 

 

 

 

 

 

Djelatnost Zavoda su:

  • izrada i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine,
  • izrada prostornih planova područja posebnih obilježja,
  • izrada izvješća i programa unapređenja stanja u prostoru županije,
  • vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja,
  • pripremanje polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
  • izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa zakonom,
  • izrada prostornih planova uređenja velikog grada, gradova i općina i urbanističkih planova uređenja,
  • stručno analitički poslovi iz područja prostornog uređenja,
  • Zavod vodi dokumentaciju prostora i obavlja poslove koje mu povjeri Poglavarstvo županije te izrađuje dokumente iz područja zaštite okoliša temeljem posebnih zakona i propisa,
  • vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja.